ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE, TUMKUR
CONSTITUENT COLLEGE OF TUMKUR UNIVERSITY
NAAC Accredited 'B+' Grade Recognized as "College with Potential for Excellence" by UGC

 

Home | Minority Cell

Minority Cell

Chairman: Dr. Shet Prakash M. (Principal)
Committee Coordinator Members
Minority Cell Smt. Shabeena Anjum K S Dr. Bharath Shilpi
Sri. Hemantha M
Dr. Dwarakanath V
Dr. Jayashankar B
Dr. Lalitha H M