ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE, TUMKUR
CONSTITUENT COLLEGE OF TUMKUR UNIVERSITY
NAAC Accredited 'B+' Grade Recognized as "College with Potential for Excellence" by UGC

 

Home | Grievances

Student Grievances Redressal Cell

Chairman: Dr. Shet Prakash M. (Principal)
Committee Coordinator Members
Student Grievances Redressal Cell Dr. T N Ramesh Smt. Shabeena Anjum
Dr. Ramakrishna G
Dr. Savitha K.R
Mr. Raghavendra T. O
Dr. Poornima D
Mr. Chitthaiah