ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE, TUMKUR
CONSTITUENT COLLEGE OF TUMKUR UNIVERSITY
NAAC Accredited 'B+' Grade Recognized as "College with Potential for Excellence" by UGC

 

Home | Student Welfare Committee

Student Welfare Committee

Chairman: Dr. Shet Prakash M. (Principal)
Committee Coordinator Members
Student Welfare Committee Dr. Ramakrishna G Smt. Shabeena Anjum
Dr. Poornima D
Dr. T N Ramesh
Dr. Savitha K.R
Mr. Raghavendra T. O
Mr. Chitthaiah