ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE, TUMKUR
CONSTITUENT COLLEGE OF TUMKUR UNIVERSITY
NAAC Accredited 'B+' Grade Recognized as "College with Potential for Excellence" by UGC

 

Home | Women Empowerment Cell

Women Empowerment Cell

Chairman: Dr. Shet Prakash M. (Principal)
Committee Coordinator Members
Women Empowerment Cell Dr. Jyothi Smt. Shabeena Anjum K S
Smt. Rajalaxmi A Govanakoppa
Dr. Shwetha D
Ms. Anitha H.D
Ms. Chethana K O